O Nama

O Nama

Firma CESTOR-VEKS doo je osnovana 2003. Godine sa sedistem u Krusevcu. Od 2012.godine poseduje licencu za obavljanje energetske delatnosti snabdevanje prirodnim gasom, sa rokom vazenja licence od 10 godina.

Usvajanjem novog Zakona o energetici 2014 godine, svi krajnji kupci prirodnog gasa imaju pravo da slobodno biraju svog snabdevaca na trzistu pocevsi od 1. Januara 2015. Godine. Kupci koji nemaju pravo na javno snabdevanje kupuju prirodni gas od licenciranih snabdevaca na slobodnom trzistu.

Ucesnici na slobodnom trzistu prirodnog gasa su:

- Proizvodjaci
- Snabdevaci
- Krajnji kupci
- Operatori transportnih sistema
- Operatori distributivnih sistema
- Operatori skladista

Savet Agencije za energetiku je odredio i usvojio cene pristupa transportnom i distributivnom sistemu snabdevanja prirodnim gasom.

Pravila o promeni snabdevaca

AERS je donela PRAVILA O PROMENI SNABDEVACA koja se primenjuju u slucaju kada promenu snabdevaca trazi krajnji kupac koji ima zakljucen Ugovor o potpunom snabdevanju prirodnim gasom. Svi krajnji kupci prirodnog gasa po Zakonu imaju pravo na slobodan izbor snabdevaca. Kada krajnji kupac izabere novog snabdevaca i sa njim sklopi Ugovor o potpunom snabdevanju prirodnim gasom, on novom snabdevacu i operateru sistema podnese zahtev za promenu snabdevaca pri cemu sledi provera ispunjavanja propisanih uslova za promenu snabdevaca (npr. Regulisanje dospelih finansijskih obaveza prema trenutnom snabdevacu i drugih propisanih uslova).

Krajnjem kupcu koji ispunjava propisane uslove za promenu snabdevaca operator sistema ocitace stanje na mernom uredjaju, tako da danom ocitavanja otpocne snabdevanje po Ugovoru koji je zakljucio sa novim snabdevacem. Promena snabdevaca je besplatna za kupca.

Kvalitet isporuke i snabdevanja

Agencija je donela Pravila o pracenju tehnickih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Cilj donosenja Pravila je da se unapred propise nacin i vrsta podataka koje prikupljaju energetski subjekti koji se bave delatnostima transporta, distribucije i snabdevanja prirodnim gasom.

Kao tehnicke pokazatelje kvaliteta isporuke ova Pravila definisu pouzdanost rada sistema i kvaliteta prirodnog gasa, a kao komercijalne pokazatelje kvaliteta isporuke odnosno snabdevanja, blagovremenost izvrsavanja propisanih obaveza od uticaja na kvalitet isporuke. Pokazatelji kvaliteta isporuke i snabdevanja se utvrdjuju na godisnjem nivou,  a podaci definisani pravilima Agenciji se distavljaju mesecno, kvartalno ili polugodisnje.

Ovi podaci omogucavaju Agenciji da u kasnijim fazama regulacije kvaliteta isporuke i snabdevanja definise potreban nivo kvaliteta, a nakon perioda pracenja i prikupljanja podataka i da odredi eventualne kazne u slucajevima kada nisu ispunjeni standardi kvaliteta.